Spotify For Windows v1.1.60.668 官方原版下载

这个是Spotify的 Windows 版官方原版的安装文件,非破解版。

Windows 10 x64版可以用,其他系统没试过。

 

下载 spotify_installer-1.1.60.668.gff09d345-7.exe

https://cloud.mfpud.com/Software/Spotify/

https://loadream.lanzoui.com/iZGmnpgp4vg

https://cloud.189.cn/t/v2AFrmauYBJb

链接:https://pan.baidu.com/s/1FWChGu1NaeOxOoZwIi9eQQ
提取码:gpyu

还有就是谢谢大家的捐赠赞助鸭~:https://www.hercd.com/donations/
陈一发儿 » Spotify For Windows v1.1.60.668 官方原版下载